ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

За родителите

Учебен процес

Образователната дейност в ДГ №19 е насочена към създаване на стимулираща среда, която дава възможност на всяко дете да развива своите възможности, съобразно неговите потребности и интереси. Предучилищното образование  осигурява подходяща среда за учене чрез игра, съобразно възрастовите особености на детето, гарантиращо цялостото развитие на детето при опазване физическото и психическото му здраве. Предучилищното образование се организира във възрастови групи:

  • Първа възрастова група за деца от 3 до 4 години;
  • Втора възрастова група за деца от 4 до 5 години;
  • Трета възрастова група за деца от 5 до 6 години;
  • Четвърта възрастова група за деца от 6 до 7 години.

Децата от трета и четвърта възрастова група подлежат на задължително предучилищно образование. Предучилищното образование създава условия за цялосто развитие на детската личност и придобиване на съвкупност от знания, уменя и отношения, необходими за  успешно преминаване на детето към училищно образование.

Образователно направление "Български език и литература": Чрез обучението по български език и литература се задоволяват потребностите на детето от речева активност и се усвояват умениия за общуване, Съдържанието е структурирано в шест образователни ядра:

Ядро "Свързана реч";

Ядро"Граматически правилна реч";

Ядро "Речник";

Ядро "Звукова култура";

Ядро "Възприемане на литературно произведение";

Ядро "Пресъздаване на литературно произведение"

Образователно направление "Околен свят": Реализира се педагогическо взаимодействие, насочено към социализиращите процеси - изграждане на адекватна представа за близката обкръжаваща природна и социална среда, култура на поведение, социални умения за общуване. Съдържанието е систематизирано в  четири образователни ядра:

Ядро "Самоутвърждаване и общуване с околните";

Ядро "Социална и здравословна среда";

Ядро "Светът на природата и неговото опазване";

Ядро "Културни и национални ценности"

Образователно ядро "Математика": Основна цел на математическата подготовка е стимулиране на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят. Съдържанието е систематизирано в пет образователни ядра:

Ядро "Количествени отношения";

Ядро "Измерване";

Ядро "Пространствени отношения";

Ядро "Времеви отношения";

Ядро "Геометрични фигури и форми".

 

Образователно направление "Изобразително изкуство":  Образователната работа е насочена към включване на детето в познавателни, изобразителни и творчески дейности, свързани с пресъздаване на обекти и явления от заобикалящата го среда. Децата развиват своите умения чрез работа в три основни ядра:

Ядро "Художествено възприемае";

Ядро "Изобразителни материали и техники";

ЯДро "Изобразително творчество".

Образователно направление "Музика": Дейността е подчинена на целта за осигуряване на щастливо детство и формиране на лично отношение и естетически вкус към музиката. Музикално-артитичната подготовка и емоционалната активност на децата се осъществява в четири образователни ядра:

Ядро "Възприемане";

Ядро "Възпроизвеждане";

Ядро "Музика и игра";

Ядро "Елементи на музикалната изразност"

Образователно направление "Конструиране и технологии": Работата е насочена към развиване на манипулативни и практически умения,  разбиране и решаване на практически проблеми, първоначално запознаване с техниката - инструменти и машини, битова техника, които децата срещат и използват като модели.

Ядро "Конструиране и моделиране";

Ядро"Обработване на материали, съединяване и свързване";

Ядро "Грижа и инициативност".

 

Образователно направление "Физическа култура": Дейността е насочена към комплексно развитие на детето - добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност, емоционална удовлетвореност от двигателната дейност, игрови и комуникативни умения в двигателната дейност и развиване на положително отношение към здравословен начин на живот, спорт и туризъм. Дейността е структурирана в четири образователни ядра:

Ядро "Естествено-приложна двигателна дейност";

Ядро "Спортно-подготвителна двигателна дейност";

Ядро "Физическа дееспособност";

Ядро "Игрова двигателна дейност"

 

 

За децата с хранителни алергии:

С цел подобряване здравето на децата и намаляване риска от хранителни алергии и хранителна непоносимост, в изпълнение на разпоредбите на чл. 7 ал.3 на Наредба №2/2013г. и чл. 6 ал.3 на Наредба №6/2011г. на МЗ, родителите на деца с хранителни алергии или хронична непоносимост към определени храни, нуждаещи се от диетично хранене, следва да подадат заявление до директора на ДГ №19, което да бъде придружено с решение на ТЕЛК или със здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване.

При постъпване на дете в ДГ №19 със специфични хранителни нужди, в здравния картон на детето лекуващия лекар трябва да предостави информация и препоръки за адекватен диетичен режим, в зависимост от вида на заболяването.

А. ИЛЬОВСКА
ДИРЕКТОР НА ДГ №19