ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Мисия, визия и ценности

МИСИЯТА НА  ДЕТСКА ГРАДИНА №19 ”СВЕТА СОФИЯ” е:

  • да прилага личностно-ориентиран образователен процес и стратегии за социално и интелектуално развитие на децата за постигане на училщна готовност;
  • да подкрепя потенциалните възможности на всяко дете и да създава благоприятна и позитивна среда за неговото развитие;
  • да мотивира учителите и всички работещи да прилагат и реализират в най-висока степен професионалните си умения;
  • да отговори на обществените потребности и очаквания за значимостта на детската градна за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. 

ВИЗИЯ

  • Създаване на емоционална и комфортна среда, основана на доверие, уважение и приятелство. ДГ №19 да е място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Създаване на условия за личностно развитие, подкрепа и възможност за изява на децата.
  • ДГ №19 да осигури среда за 3–7-годишните деца, гарантираща тяхното интелектуално, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Продължаване на традициите и утвърждаване авторитета на ДГ №19 сред родителската общественост за висок стандарт в образователната дейност в тясно сътрудничеството и в подкрепа на родителя. 
  • Висока професионална реализация, удовлетвореност от работата и отговорност на екипа към резултатите от работата с децата.