ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Обществен съвет

Общественият съвет в ДГ №19 "Света София":

 • Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема годишните отчети на директора за изпълнението й;
 • Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите, засягащи предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата от уязвими групи;
 • Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и инспектирането на детската градина;
 • Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;
 • Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на детската градина;
 • Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на децата;
 • Сигнализира компетентните органи, когато в хода на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
 • Участва с представител в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас;
 • Участва в създаването и приемането на Етичен кодекс на Детската градина;
 • Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища;
 • Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.